Työllisyyshankkeet Keski-Uudellamaalla

Helsingin Diakoniaopisto Työpiiri hanke
Kohdealue: Uusimaa
Hankekuvaus:
Mietitkö työ- tai koulutusvaihtoehtoja? Haluaisitko kokeilla hoiva-, keittiö-, varasto-, kiinteistöhuolto-, talotekniikka- tai siivousalan työtehtäviä käytännössä? Tarvitsevatko työnhakutaitosi päivitystä?
Työpiirissä toimii neljä työntekijää, jotka ohjaavat siirtymään työelämään tai koulutukseen työvalmennuksen keinoin. Hankkeen kohderyhmänä ovat Uudenmaan alueen työttömät työnhakijat, jotka hyötyvät työvalmennuksesta, työkokeilusta tai palkkatukityöstä työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena on, että hankkeessa olon jälkeen asiakas on työllistynyt tai päässyt koulutukseen.
Lisätietoja ja asiakasohjaus: tyopiiri@hdl.fi
projektipällikkö Aino Bain, aino.bain@hdl.fi, 050 574 3566
Työpiiri, Helsingin Diakoniaopisto
Työpiiri, Sovinto ry
 
TE-toimiston vastuuhenkilö: Jari Kettunen
_______________________________________________________________________________________________
Hyria säätiö sr  ALUSTA-hanke
Kohdealue: Keski-Uusimaa; ALUSTA-hanke toimii ensisijaisesti Järvenpään kaupungin sekä toissijaisesti Keravan ja Tuusulan kuntien välityömarkkinoilla.
Hankekuvaus:
ALUSTA-hanke tarjoaa kohdennettuja työllisyyden hoidon palveluja, kuten työllistymisedellytysten selvittelyä, ura- ja työhönvalmennusta sekä työn siirtyessä yrityksiin myös työpaikalla tehtävää tuettua/ohjattua työtä. Perinteisten työpajaympäristöjen sijaan hankkeen toiminta tapahtuu kartoitusjakson jälkeen, aidoissa työympäristöissä, joissa tarjolla on yrityksen oikeita työtehtäviä. Näin tarjolla oleva työvoima ja työnantaja kohtaavat aidossa ympäristössä. Hanketyöntekijöiden tuki ja ohjaus on käytettävissä niin työntekijän kuin työnantajan puolelle hyvän ja turvallisen työsuhteen luomiseksi.
 
Hankkeen määrällisenä tavoitteena on työllistää erilaisin työllistämisen keinoin 120–150 henkilöä vuosittain.  Alusta-hankkeen jatkotavoitteena on, että 50 % työkokeilujaksolle osallistuneista on työkokeilujakson jälkeen palkkatukityössä ja sijoittuu tätä kautta pysyvästi työmarkkinoille. Palkkatukijaksoille pyritään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan solmimaan oppisopimuksia. ALUSTA-hankkeen tavoitteena on, että loput 50 % ovat joko opiskelemassa tai jossakin muussa työllisyyttä edistävässä toimenpiteessä hankkeen kartoitusjakson jälkeen. Kartoitusjakson tavoitteena on ohjata asiakas työelämään, työkokeiluun, opiskelemaan tai muihin tarvitsemiensa palveluiden piiriin.
 
Hankkeessa jokaisen asiakkaan osaaminen ja työkykyisyys kartoitetaan työkokeilujaksolla. Asiakkuus alkaa vähintään kuukauden mittaisella työllistymisen kartoitusjaksolla, jossa sopimusmuotona on työkokeilu. Alkuhaastattelussa laaditaan yhdessä suunnitelma ja asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet työkokeilujaksolle. Ensisijaisena tavoitteena on työllistyminen jo kartoitusjakson aikana tai mahdollisimman pian jakson päättymisen jälkeen. Kartoitusjakson työkokeilusopimus päätetään heti uuden sopimuksen astuessa voimaan. Asiakkuus hankkeessa voi kuitenkin jatkua työkokeilujakson päättymisen jälkeen, kun asiakas sijoittuu työhön / työkokeiluun toiselle työnantajalle.
 
Kartoitusjakso sisältää henkilökohtaista tehostettua työnhakua, työelämävalmiuksien päivittämistä, ryhmävalmennusta sekä ura- ja työhönvalmennusta. Jakso sisältää hankkeen asiakkaiden tarpeesta lähteviä räätälöityjä infoja esim. yrittäjyydestä tai oppisopimuksesta sekä yritys- ja oppilaitosvierailuja. Kartoitusjaksolla pyritään kartoittamaan ja arvioimaan asiakkaan työmarkkinavalmiuksia, tunnistamaan mahdollisesti selkeitä työllistymisen esteitä ja/tai haasteita. Asiakkaiden työkykyisyys ja osaaminen arvioidaan kartoitusjakson aikana.
 
Ura- ja työhönvalmennus sisältää tutustumista alueen yrityksiin ja oppilaitoksiin. Erilaisiin työtehtäviin perehtyminen ja työn imuun pääseminen antaa asiakkaalle mahdollisuuden näyttää kykyisyytensä työhön ja työssä pysymiseen. Kartoitusjakson lopussa asiakkaan kanssa käydään arviointikeskustelu, jossa käydään läpi jaksolle asetetut tavoitteet sekä kartoitusjakson onnistuminen.
 
Uravalmennukseen sisällytetään vahvasti yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen elementtejä. Asiakasohjauksessa pyritään tunnistamaan myös niitä potentiaalisia asiakkaita, joilla olisi hyvät edellytykset perustaa ja käynnistää uutta yritystoimintaa.
Asiakasohjaus:
Asiakkaaksi voivat ohjautua 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneet TE-hallinnon työnhakija-asiakkaat. Asiakkaiden sopimusmuoto on työkokeilu. Lähtökohtana ohjautumiselle tähän hankkeeseen on asiakkaan oma motivoituminen ja halu etsiä tehostetusti töitä – palvelu on asiakkaalle uusi mahdollisuus muutokseen suhteessa työmarkkinoihin.
 
Hankekoordinaattori Susanne Lähdemäki p. 0406280539 susanne.lahdemaki@hraks.fi
Hanketyöntekijä Miia Lehtonen p. 0406324446 miia.lehtonen@hraks.fi
 
TE-toimiston vastuuhenkilö: Maritta Mensonen
__________________________________________________________________________________________________
Invalidisäätiö / Future Pro
Kohdealue: TYP Keski-Uusimaa
Hankekuvaus:
Future Pron kohderyhmänä ovat haasteellisessa työmarkkina tilanteessa olevat työikäiset
pitkäaikaistyöttömät, joilla taustalla erityisen tuen ja ohjauksen tarpeita työllistymisessä. Ensisijainen odotus
kohderyhmältä on motivaatio työllistymisen edistämiseen.Future Pro tavoittelee 120 asiakasta vuoden 2018 aikana. Tavoitteena on valmentaa asiakasta kohti työelämää ja työllistymistä. Toissijaisena tavoitteena on koulutukseen ohjautuminen. Vuoden 2018 tavoite työllistymisen ja koulutukseen ohjautumiselle on 70%. Vaikuttavuuden tavoitteena on, että 80% asiakkaista ohjautuu johonkin muualle kuin työttömyyteen.

Työhönvalmennukseen ja työhönpaluun suunnitteluun voi sisältyä yksilö- ja/tai ryhmämuotoistavalmennusta. Työhönpaluun suunnittelu aloitetaan ryhmämuotoisella alkutapaamisella. Suunnitelma voi sisältää muun muassa työnhakutaitojen harjoittelua, työ- tai koulutuspaikan hakua sekä omien vahvuuksien, työelämävalmiuksien ja tuen tarpeiden selvittelyä työkokeilu- tai työpaikassa. Olemme läsnä, ohjaamme ja työskentelemme yhdessä valmennettavien kanssa. Luottamuksellinen suhde syntyy mutkattomasti ja opimme tuntemaan asiakkaat hyvin. Kartoitamme asiakkaan vahvuudet ja
yksilölliset kehittämisen kohteet. Teemme tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa ja tarjoamme työnantajille
luotettavaa apua rekrytointiin.

Lisätietoja hankkeesta:
Jenni Heinineva puh. 040 662 0010, jenni.heinineva@ortonpro.fi
Keski-Uusimaa:
Työhönvalmentaja Oili Hietala 040 559 5783, oili.hietala@ortonpro.fi
Työhönvalmentaja Anu Löytönen-Parkkamäki 0415037907, anu.loytonenparkkamaki@ortonpro.fi
 
TE-toimiston vastuuhenkilö: Hannele Kervinen
__________________________________________________________________________________________________
 
Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry - Työnhakuboosteri 2.0
Kohdealue: Uusimaa
Hankekuvaus:
Työnhakuboosteri 2.0 –hanke tukee työllistymistavoitteisen  vertaistuen sekä sähköisten palvelujen avulla korkeasti koulutettujen työllistymisprosessia. Vertaisryhmätoiminnassa kehitetään erityisesti työnhakutaitoja sekä –verkostoja. Hankkeen kohderyhmänä ovat korkeasti koulutetut työttömät Uudellamaalla. Ensisijaisina kohderyhminä ovat yli 12 kk työttömänä olleet, yli 50-vuotiaat, yli 300 päivää työmarkkinatukea saanet sekä korkeasti koulutetut maahanmuuttajat. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat vastavalmistuneet, joiden työllistyminen on pitkittynyt. Ulkomaalaistaustaisia korkeasti koulutettuja tuetaan englannin kielellä toteutettavalla vertaisryhmätoiminnalla.
Vertaisryhmät tapaavat noin 2 kuukauden ajan, ja toiminta on luonteeltaan vahvasti työllistävää sekä yleisiä työelämävalmiuksia parantavaa. Hankkeen tavoitteena on, että 50 % vertaisryhmätoimintaan osallistuvista työllistyy, käynnistää yritystoiminnan, aloittaa koulutuksen tai löytää muun ratkaisun työttömyyteen hankkeessa olon aikana tai noin 3 kk:n kuluessa sen päätyttyä.
 
Lisätietoja hankkeesta: www.tyonhakuveturi.fi ja hankevastaava paivi.korhonen@tyonhakuveturi.fi p. 0400 338677
 
Boost your job search! Työnhakuboosteri 2.0 focuses on supporting unemployed academics through small peer support groups. We also focus on unemployed immigrants with an academic degree. The aim of the peer group is to develop participants job seeking skills in the Finnish labour market, to create and grow a network and to help participants to remain motivated. It helps to increase the chances in finding a job or identifying another solution such as further education or entrepeneurship. This is a novel way to resolve the unemployment challenges of immigrants. Further information of the project is given by project coordinator paivi.korhonen@tyonhakuveturi.fi  f.0400 338677
TE-toimiston vastuuhenkilö: Jari Kettunen
________________________________________________________________________________________________
Suomen Kylätoiminta ry  Kyläapu hanke, Jobb i byn
Kohdealue: Länsi-, Keski- ja Itä-Uusimaa
Hankekuvaus:
Kohderyhmänä ovat Uudenmaan TE-toimiston pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistettävät asiakkaat. Heitä työllistetään palkkatuella kyläavustajiksi määräaikaiseen työsuhteeseen kyläyhdistyksessä. Hankkeessa asiakkaita ohjataan polutussopimuksen tuella avoimille työmarkkinoille sekä ammatillisesti suuntautuneeseen jatkokoulutukseen.
Kyläavustaja tekee jokamiestason töitä, jotka tukevat erityisesti ikääntyvien kyläläisten arkea. Tällaisia palveluita ovat mm. talonpito, pihatyöt, pienet kunnostustyöt, asiointi, siivoaminen, puiden pilkkominen ja jopa atk-tuki.  Töistä peritään pientä maksua.  Kyläavustaja ei kuitenkaan tee luvanvaraisia töitä, eikä työ kilpaile yksityisen yritystoiminnan kanssa.  Kyläavustajan toimenkuva luodaan yksilöllisesti osaamisen ja paikallisten tarpeiden mukaan. Kyläavustajalta voi nyt myös kysyä energiasäästövinkkejä, sillä Uudellamaalla kyläavustaja välittää tietoja Motiva Oy:n tukemasta kuluttajien energianeuvonnasta.
Asiakasohjaus: Puh. 045 111 5222 / Juhani Nenonen projektipäällikkö juhani.nenonen@kylatoiminta.fi
Lisätiedot: www.kylatoiminta.fi
 
TE-toimiston vastuuhenkilö: Maarika Kihlstedt
________________________________________________________________________________________________