Hankeinfojen esitysmateriaali alkaen 23.10.2020

Hankeinfo 30.10.2020 täydennettynä yhdellä dialla: mikä taho voi saada avustusta

Työllisyyspoliittisen avustuksen haku Uudenmaan TE-toimiston toimialueella

Työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuodelle 2021 on PÄÄTTYNYT. Avustuksen hakuaika oli 21.10. - 13.11.2020 kello 16.15 saakka. Hankkeiden asiakaskohderyhmät - Vuonna 2021 avustus kohdennetaan kuntakokeilujen alkaessa ainoastaan TE-toimistoon jääviin työttömiin. Kohderyhmää ovat Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä sekä +55-vuotiaat työnhakijat.

Työllisyyspoliittinen avustus   -   Hankekriteerit ja avustuksen haku vuodelle 2021
 
Avustuksen myönnöstä
Avustuksen saajana voi olla yhdistys, säätiö, kunta tai kuntayhtymä. Poikkeuksena edelliseen avustusta hanketoimintaan ei kuitenkaan myönnetä sellaiselle kunnalle, joka osallistuu kuntakokeiluun.
 
Avustuksella tulee järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia ja/tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja. Toimintamallissa on huomioitava se, ettei se ole päällekkäistä toimintaa TE-toimiston tehtävien kanssa.  
Avustuksella voidaan kattaa kustannuksia, jotka aiheutuvat TE-toimiston työttömien työnhakijoiden ammatillisen osaamisen ja yleisten työmarkkinavalmiuksien kehittämiseksi tarvittavasta, normaalia työnjohtoa ja ohjausta suuremmasta ohjauksesta. Normaalista työnantajalle kuuluvasta työnjohdosta ja perehdyttämisestä aiheutuvia kustannuksia ei voida kattaa avustuksella. Avustuksella voidaan kattaa myös kustannuksia, jotka aiheutuvat esimerkiksi lyhytkestoisesta työtehtäviin liittyvästä koulutuksesta, mikäli sellaista ei ole järjestettävissä TE-toimiston toimesta sekä palkkatuetussa työssä ja työkokeilussa olevien koulutus- ja jatkotyöllistymismahdollisuuksien etsimisestä ja niihin siirtymisen tukemisesta.
Avustus ei ole yleisavustus yhteisön toimintaan, eikä hanke voi harjoittaa elinkeinotoimintaa tai tarjota kuntouttavan työtoiminnan palveluita.
Pelkkiä kehittämishankkeita tai vain asiakkaiden elämänhallintaa tukevia hankkeita ei voida avustaa. Lisäksi toimijalla tulee olla riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, sillä Työllisyyspoliittinen avustus maksetaan 1–2 kuukautta takautuvasti.
 
Hanketoiminnan tavoitteet ja odotukset hankkeille TE-toimiston näkökulmasta 
Avustuksen tavoite on tuottaa työttömille työnhakijoille palveluita, jotka parantavat konkreettisesti heidän työllistymismahdollisuuksiaan avoimille työmarkkinoille. Hankkeiden tulee tarjota hankeasiakkaille henkilökohtaista, ratkaisukeskeistä palvelua sekä edistää toiminnallaan työnhakijoiden osaamisen tunnistamista ja näkyväksi tekemistä opinnollistamista hyödyntäen.
Hanketoiminnan tulee edistää asiakkaiden digiosaamista ja tietoutta työmarkkinoista sekä tehdä asiakkaita työllistävää yhteistyötä yrityskentän ja muiden välityömarkkinoiden toimijoiden kanssa. Hanketoimijan tulee laatia yhdessä asiakkaan kanssa kirjallinen suunnitelma siitä, miten ja millä aikataululla asiakas saa palvelua hankkeessa.
Hankkeen toiminnan tulee olla tuloksellista. Suurimman osan hankkeen asiakkaista tulee päätyä hankkeen palvelujen jälkeen muualle kuin TE-toimiston asiakkuuteen. Hankkeen tulee kirjata hankehakemuksen toiminnan kuvauksessa ne toimenpiteet ja mittarit, joilla hanke seuraa toimintansa tuloksellisuutta. Toiminnan tulokset raportoidaan myös toiminnan väli- ja loppuraportteihin.  
Hankkeiden tulee käyttää Kykyviisaria tai jotakin muuta vastaavaa kartoitustyökalua asiakastyössä. Lisäksi hankkeen tulee panostaa palvelunsa esittelyyn, jotta toimintaa on vaivatonta markkinoida kohderyhmälle. 
 
Hankkeiden asiakaskohderyhmät
Vuonna 2021 avustus kohdennetaan kuntakokeilujen alkaessa ainoastaan TE-toimistoon jääviin työttömiin. Kohderyhmää ovat Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä sekä +55-vuotiaat työnhakijat.
 
Valintakriteereistä
Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomioita mm. seuraaviin asioihin:
  • onko esitetty hankkeen toimintamalli konkreettinen ja siirrettävissä helposti toiminnaksi.
  • vastaako esitetty toimintamalli TE-toimiston odotuksiin hanketoiminnasta. TE-toimisto arvioi myös esitetyn toiminnan sisältöä ja tavoitteita suhteessa siihen, että suurimman osan hankeasiakkaista tulisi päätyä hankkeen palvelujen jälkeen muualle kuin takaisin TE-toimiston asiakkuuteen. 
  • hanketoiminnan tulee olla avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen suuntaavaa.
  • hankkeen uusien asiakkaiden vastaanottomäärän tulee olla vähintään 90 henkilöä vuonna 2021.
  • avustuksen haun hallinnollisten kriteereiden tulee myös täyttyä sen suhteen, missä ajassa hakemus jätetään/vastaanotetaan TE-toimiston Kirjaamoon.
Hakuaika: 21.10.-13.11.2020
Avustuksen hakulomakkeet ja hankekriteerit löytyvät: www.te-palvelut.fi sivustolta kohdasta: paikalliset TE-palvelut - Uusimaa -Yhteistyökumppaneille - Työllisyyspoliittiset avustukset. Tiivistelmä hausta löytyy lisäksi osoitteesta: www.taidonpolku.fi
 
Avustuksen hakemus liitteineen toimitetaan pe 13.11.2020 kello 16.15 mennessä osoitteella: Uudenmaan TE-toimiston Kirjaamo, Opastinsilta 12 B 5. krs., PL 1003, 00521 Helsinki. Kuoreen on merkittävä tunnus: Työllisyyspoliittinen avustus 2021. Ajallaan saapuneeksi katsotaan myös hakemus, joka tulee määräajan jälkeen, mutta siinä on postin vastaanottoleima viimeistään 13.11.2020 kello 16.15.
 
Avustuksen hakemukseen ei edellytetä lausuntoa Uudenmaan TE-toimistolta. Hakijan tulee täyttää avustushakemus huolellisesti kaikilta osin. TE-toimiston laatimat liitteet 1–3 (Liite 1 Toiminnan kuvaus vuodelle 2021, Liite 2 Palkkakustannus, Liite 3 Kustannusarviopohja), ovat avustushakemuksen pakollisia liitteitä virallisessa avustushakemuksessa mainittujen muiden liitteiden lisäksi.    
 
Avustuksen hakuun liittyen järjestetään kolme saman sisältöistä hakuinfoa, joiden sisältönä ovat haun kriteerit sekä hakulomakkeen ja sen liitteiden täyttö.
 
Avustuksen hakuinfot, TEAMS-kokous, pidetään:
perjantaina 23.10.kello 9.30–11.30
tiistaina 27.10.2020 kello 13.00–15.00
perjantaina 30.10. kello 9.00–11.00
 
Osallistuaksesi avustuksen TEAMS-kokoukseen, pyydä osallistumislinkki: eija.lappalainen@te-toimisto.fi
Eija Lappalainen, kehittämispäällikkö, Tuetun työllistymisen palvelut, Uudenmaan TE-toimisto, p. 0295040421