Uudenmaan TE-toimiston työllisyyspoliittisen avustuksen haku

TYÖLLISYYSPOLIITTISEN AVUSTUKSEN HAKU VUODELLE 2019 ON PÄÄTTYNYT.

9/2018 Koska Maakuntauudistus sai vuoden lisäajan, se tarkoittaa Työllisyyspoliittisen avustuksen osalta sitä, että tukea voidaan myöntää koko vuodeksi 2019.
 
Työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuodelle 2019
Maakunta uudistus siirtyi vuodella eteenpäin. Tämä tarkoittaa sitä, että aiempi suunnitelma hankerahoituksen osalta, koskien vuotta 2019, on muuttunut.  TE-toimisto voi myöntää työllisyyspoliittista avustusta (typohanke-avustus) koko vuodeksi 2019.
Kuka tukea voi hakea?
Avustuksen saajana voi olla yhdistys/järjestö, säätiö, kunta tai kuntayhtymä. Sitä ei voi myöntää yritykselle eikä yksityishenkilölle. 
Miten tukea haetaan?
Tutustu hakukriteereihin. Täytä tämän sivun linkissä oleva Hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta sekä hakemuksen liitteet 1-3. Liitteet ovat pakollisia. Täytä hakemus ja liitteet huolellisesti. Postitusosoite on hankekriteereissä. Hakemus on toimitettava kirjaamoon määräajan sisällä. 
Mikä on hakemuksen käsittelyaika? Milloin saan päätöksen tuesta?
Koska hakemukset kulkevat maapostissa, odotetaan hakuajan jälkeen noin neljä päivää, että kaikki hakemukset ovat saapuneet. Sen jälkeen alkaa kokonaisuuden käsittely. Päätöksiä on odotettavissa marraskuun 2018 loppuun mennessä.
HANKEKRITEERIT VUODELLE 2019
Työllisyyspoliittinen avustus - hankekriteerit vuodelle 2019      
Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustuksella edistetään TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Erityisesti avustus on tarkoitettu heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työmarkkinavalmiuksien ja osaamisen parantamiseen. Rahoitusta voidaan myöntää enintään kolmena vuotena samalle hankkeelle.
Sosiaalisten yritysten perustamiseen ja vakiinnuttamiseen ei myönnetä tukea.
Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeeseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/2376/00.03.05.02/2017)
Hakukriteereistä
Uusimaa myöntää tukea hankkeille, jotka kehittävät malleja TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi avoimille työmarkkinoille ja käyttävät opinnollistamista työnhakijoiden ammatillisen osaamisen lisäämiseksi. Hankkeiden kohderyhmänä tulee olla yli vuoden työttömänä työnhakijoina olleet työnhakijat. Tilanteissa, joissa hanke työllistää palkkatuella työttömän, hankkeen tavoitteena tulee olla, että asiakkaalle saadaan uusi työpaikka avoimilta markkinoilta ennen palkkatukijakson päättymistä.
Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomioita hankkeen toimintaideaan, määrällisiin tavoitteisiin, hankehenkilöstön osaamiseen, opinnollistamiseen ja aktiiviseen yhteistyöhön yrityskentän kanssa, innovatiivisuuteen, asiakasmäärään suhteessa työntekijöihin sekä siihen, että suurimmalle osalle hankkeen asiakkaista löytyy hankkeessa ollessa muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.
Hankkeella on oltava riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, sillä typo-hankeavustus maksetaan 1-2 kuukautta takautuvasti.
Mikäli hankkeen vuosittainen asiakasmäärä on alle 60 henkilöä, avustusta ei myönnetä.
Hakuaika: 3.-17.9.2018 
Hakemukset liitteineen toimitetaan 17.9.2018 kello 16.15 mennessä osoitteella: Uudenmaan TE-toimiston Kirjaamo, Opastinsilta 12 B 5 krs, PL 1003, 00521 Helsinki. Kuoreen on merkittävä tunnus: Työllisyyspoliittinen hankeavustus 2019. Ajallaan saapuneeksi katsotaan myös hakemus, joka tulee määräajan jälkeen, mutta siinä on postileima viimeistään ajalta 17.9.2018 kello 16.15.
Huom. Hakemukseen EI edellytetä lausuntoa TE-toimistolta. Hakijaa pyydetään ilmaisemaan toive 100 % palkkatuen htv-kiintiön määärästä vuodelle 2019. Se merkitään hakemuksen liitteeseen 1.
 
Lisätiedot: kehittämispäällikkö Eija Lappalainen, eija.lappalainen@te-toimisto.fi, p. 0295 040 421
 
Hakulomakkeet ja hankekriteerit löytyvät www.te-palvelut.fi sivustolta näin:Klikkaa sivun ylävalikossa kohtaa paikalliset te-palvelut->Uusimaa->Yhteistyökumppaneille->työllisyyspoliittiset avustukset-Uusimaa.
 
 
 
____________________________________________________________________________________________
6/2018 Maakuntauudistuksen kohtalo on edelleen auki. Toisaalta valmistautuminen kasvupalvelulainsäädännön voimaantuloon etenee. Hallituksen esityksessä kasvupalvelulaiksi ei ole enää mainintaa työllisyyspoliittisesta avustuksesta (typo-avustus). Tämä tarkoittanee tämän hetkisen tiedon mukaan sitä, että typo-avustus ainakin nykymuodossaan päättyisi.  Lisäksi TE-toimistot lakkautetaan 1.1.2020 alkaen. Edellä mainituista seikoista johtuen vuoden 2019 typo-avustusta voidaan myöntää vain 31.8.2019 asti. Loppuvuosi 2019 varataan toimivien typo-avustushankkeiden maksatuksen ja kirjanpidon loppuun saattamiseen.
 
Vuotta 2019 koskeva typo-avustushaku käynnistyy lyhyenä syys-lokakuussa (1-2 viikkoa). Rahoituksen hakukriteerit ovat samat kuin vuodelle 2018, mutta valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen toimintasuunnitelmaan lyhyen toiminta-ajan vuoksi.
 
Mikäli edellä mainittuun suunnitelmaan tai aikataulutukseen tulee muutoksia, niistä tiedotetaan Uudenmaan TE-toimiston nettisivuilla www.te-palvelut.fi sekä www.taidonpolku.fi-sivulla.

Lisätiedot: Eija Lappalainen, kehittämispäällikkö, Uudenmaan TE-toimisto, tuetun työllistymisen palvelut  eija.lappalainen@te-toimisto.fi

 
________________________________________________________________________________________
 
Työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuodelle 2018 on PÄÄTTYNYT 22.9.2017. Haku on kerran vuodessa. Rahoitus vuodelle 2019 tulee haettavaksi syksyllä 2018. Tällöin rahoitushakemusta jätettäessä on hyvä huomioida, että mahdollinen tuki myönnetään ainoastaan vuoden 2019 elokuun loppuun. Tämä johtuu tulevasta Maakuntauudistuksesta ja rahoittajan nykymuotoisen toiminnan päättymisestä vuoden 2019 lopulla.
 
Työllisyyspoliittinen avustus - hankekriteerit vuodelle 2018       
Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustuksella edistetään TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja välityömarkkinoiden vaikuttavuutta. Erityisesti avustus on tarkoitettu heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työmarkkinavalmiuksien ja osaamisen parantamiseen. Rahoitusta voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi samalle hankkeelle.
Sosiaalisten yritysten lainsäädäntö kumoutunee, joten sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksien selvittämiseen ja/tai sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja vakiinnuttamiseen ei myönnetä tukea.
Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeeseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM2579/00.03.05.02/2016)
 
Hakukriteereistä
Uusimaa myöntää tukea ensisijaisesti TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymiseen avoimille työmarkkinoille tai ammatillisen osaamisen lisäämiseen tähtääviä hankkeita. Toissijaisesti avustusta kohdennetaan työelämävalmiuksia ylläpitäviin hankkeisiin. Hankkeiden kohderyhmänä tulee olla ensisijaisesti pitkään työttömänä olleet tai yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet työnhakijat.
Toiminnan määrälliseen vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota sekä siihen, että suurimmalle osalle hankkeen asiakkaista löytyy hankkeessa ollessa muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Hankkeiden kuvauksissa tulee olla selkeästi ilmaistuna hankeprosessin arvioitu kesto/asiakas. Mikäli hankkeen vuosittainen asiakasmäärä on alle 40 henkilöä, avustusta ei myönnetä.
Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota hankkeen asiakasmäärään suhteessa työntekijöihin, määrällisiin tavoitteisiin, toimintaideaan, tarjottaviin palveluihin (mm. opinnollistaminen ja aktiivinen yhteistyö yrityskentän kanssa), työmarkkinoille siirtymisen keinoihin, hankkeiden alueelliseen kattavuuteen, lisäarvoon työttömyyden vähentämisessä ja/tai TE-toimiston työttömien työnhakijoiden osaamisen lisäämisessä, hankkeen riittäviin taloudellisiin toimintaedellytyksiin (typo-hankeavustus maksetaan 1-2 kuukautta takautuvasti) sekä innovatiivisuuteen uuden kokeilussa.
Hankkeen tarjoamien palveluiden pitää pääasiassa perustua muulle kuin 100 %:n palkkatuen käytölle.