Uudenmaan TE-toimiston työllisyyspoliittisen avustuksen haku

Työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuodelle 2018 on PÄÄTTYNYT 22.9.2017. Haku on kerran vuodessa. Rahoitus vuodelle 2019 tulee haettavaksi syksyllä 2018. Tällöin rahoitushakemusta jätettäessä on hyvä huomioida, että mahdollinen tuki myönnetään ainoastaan vuoden 2019 elokuun loppuun. Tämä johtuu tulevasta Maakuntauudistuksesta ja rahoittajan nykymuotoisen toiminnan päättymisestä vuoden 2019 lopulla.

 
Työllisyyspoliittinen avustus - hankekriteerit vuodelle 2018       
Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustuksella edistetään TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja välityömarkkinoiden vaikuttavuutta. Erityisesti avustus on tarkoitettu heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työmarkkinavalmiuksien ja osaamisen parantamiseen. Rahoitusta voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi samalle hankkeelle.
Sosiaalisten yritysten lainsäädäntö kumoutunee, joten sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksien selvittämiseen ja/tai sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja vakiinnuttamiseen ei myönnetä tukea.
Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeeseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM2579/00.03.05.02/2016)
 
Hakukriteereistä
Uusimaa myöntää tukea ensisijaisesti TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymiseen avoimille työmarkkinoille tai ammatillisen osaamisen lisäämiseen tähtääviä hankkeita. Toissijaisesti avustusta kohdennetaan työelämävalmiuksia ylläpitäviin hankkeisiin. Hankkeiden kohderyhmänä tulee olla ensisijaisesti pitkään työttömänä olleet tai yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet työnhakijat.
Toiminnan määrälliseen vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota sekä siihen, että suurimmalle osalle hankkeen asiakkaista löytyy hankkeessa ollessa muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Hankkeiden kuvauksissa tulee olla selkeästi ilmaistuna hankeprosessin arvioitu kesto/asiakas. Mikäli hankkeen vuosittainen asiakasmäärä on alle 40 henkilöä, avustusta ei myönnetä.
Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota hankkeen asiakasmäärään suhteessa työntekijöihin, määrällisiin tavoitteisiin, toimintaideaan, tarjottaviin palveluihin (mm. opinnollistaminen ja aktiivinen yhteistyö yrityskentän kanssa), työmarkkinoille siirtymisen keinoihin, hankkeiden alueelliseen kattavuuteen, lisäarvoon työttömyyden vähentämisessä ja/tai TE-toimiston työttömien työnhakijoiden osaamisen lisäämisessä, hankkeen riittäviin taloudellisiin toimintaedellytyksiin (typo-hankeavustus maksetaan 1-2 kuukautta takautuvasti) sekä innovatiivisuuteen uuden kokeilussa.
Hankkeen tarjoamien palveluiden pitää pääasiassa perustua muulle kuin 100 %:n palkkatuen käytölle.